StartKonkursyPytania i odpowiedzi. Stary Rynek w Częstochowie

Pytania i odpowiedzi. Stary Rynek w Częstochowie

 • 2014.12.18.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
   
  KONKURS SARP NR 956    
  ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU,
  KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO DNIA 11.12.2014.
 • 2014.12.17.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.7
   
  KONKURS SARP NR 956
  NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ  ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY
  STAREGO RYNKU
  W CZĘSTOCHOWIE WRAZ Z ODCINKAMI ULIC: MIROWSKIEJ, SENATORSKIEJ I STARY RYNEK

  Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu:
   
  73. Pytanie:
        Czy założenia dotyczące zagospodarowania placu Stary Rynek zostały poparte konsultacjami
        społecznymi?

        Odpowiedź: Pytanie nie ma związku z treścią regulaminu konkursu i wykonaniem pracy konkursowej.

  74. Pytanie:
        Czy Organizator zamierza dostarczyć dodatkowe informacje w postaci rysunków elewacji budynków
        otaczających Stary Rynek?

        Odpowiedź: Nie.

  75. Pytanie:
        W Regulaminie konkursu (str.7) napisane jest: „18.3. Wymagania dla zagospodarowania terenu:
        1) Zaprojektować obszar opracowania jako miejsce: a) zmiennej ekspozycji rzeźb Jerzego  Kędziory,
        także w formule spektaklu ulicznego typu światło i dźwięk. (Rzeźby figuratywne naturalnej wielkości,
        w ilości od 5 do  20  sztuk, w tym rzeźby balansujące  eksponowane na wysokości od 3 do 9 metrów.)”.
        Dlaczego rewitalizacja tej przestrzeni miejskiej narzuca wykorzystanie rzeźb konkretnego artysty, których
        obecność jest słabo uzasadniona na tym placu?
   
        Odpowiedź: W formule odpowiedzi na pytania uczestników konkursu, nie mieści się polemika
        z ich poglądami.

  76. Pytanie:
        Zgodnie z definicją konkursu architektonicznego: „Konkurs jest organizowany w celu wyboru najlepszej
        pracy przez niezależny i profesjonalny sąd konkursowy, z zachowaniem zasady anonimowości prac.”
        Narzucenie więc w powyższym konkursie wykorzystania 20 rzeźb Jerzego Kędziory, który jest
        w składzie jury wydaje się niezgodne z zasadami organizowania konkursów architektonicznych,
        które mają być oceniane przez niezależne osoby (w tym przypadku stronniczość jednego z członków
        jury wydaje się być oczywista). Dlaczego osoba, która otrzyma zlecenie wykonania rzeźb dla danego
        placu jest członkiem jury?

        Odpowiedź: Powołanie Pana Jerzego Kędziory na sędziego w przedmiotowym konkursie nie narusza
        przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r.
        poz. 907, z późniejszymi zmianami).

  77. Pytanie:
        Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy zorganizowany konkurs jest zgodny z ustawą Prawo
        Zamówień Publicznych?
   
        Odpowiedź: Patrz pkt. 3.0 regulaminu konkursu.

  78. Pytanie:
        Dlaczego przy ustalaniu warunków konkursu nie pomyślano o stworzeniu przestrzeni, która sprzyjać
        będzie spotkaniom ludzi, tylko za nadrzędne uznano umieszczenie rzeźb na placu o wymiarach
        100 x 66 m, a które będą wręcz konkurować z historycznym aspektem placu?

        Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 75.

  79. Pytanie:
        Regulamin konkursu narzuca, że nowa zieleń może powstać tylko w gazonach lub donicach.
        Tak potraktowana i ograniczona zieleń nie wpływa na infiltrację nawierzchni sąsiednich, rosnące
        w donicach drzewa będą karłowate, plac pozbawiony trawy i krzewów. Czy jedna osoba w postaci
        konserwatora zabytków ma decydować o ilości zieleni na tym placu, która nie zgadza się na zieleń
        wkomponowaną w nawierzchnię, za to nie ma zastrzeżeń umieszczenia na tym historycznym placu
        lewitujących rzeźb?
   
        Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 75.

  80. Pytanie:
        Czy ustalone w Regulaminie Konkursu wymagania dotyczące zagospodarowania placu będą sprzyjać
        stworzeniu zrewitalizowanej, respektującej historię, respektującej zasady demokracji mieszkańców,
        nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni miejskiej?

        Odpowiedź: W formule odpowiedzi na pytania uczestników konkursu, nie mieści się prezentacja
        powodów wszczęcia przedmiotowego postępowania. Odsyłamy do ogólnodostępnych publikacji
        prasowych.

  81. Pytanie:
        Czy organizator upubliczni listę uczestników zakwalifikowanych do konkursu? Jeśli jest taka możliwość,
        zwracam się z gorącą prośbą.

        Odpowiedź: Tak. Lista uczestników dostępna na żądanie.
 • 2014.12.15.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.6
   
  KONKURS SARP NR 956
  NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ  ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY
  STAREGO RYNKU
  W CZĘSTOCHOWIE WRAZ Z ODCINKAMI ULIC: MIROWSKIEJ, SENATORSKIEJ I STARY RYNEK

  Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu:
   
  40. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt. 18.3.1)a) "Zaprojektować obszar opracowania jako miejsce zmiennej ekspozycji
        rzeźb Jerzego Kędziory." Czy uczestnikowi konkursu udostępnione zostają prawa do prezentacji
        na planszy konkursowej wybranych rzeźb artysty w celu zobrazowania zamierzenia projektowego?

        Odpowiedź: Tak.

  41. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt. 18.3.2) "Zaprojektować w ciągu ul. Mirowskiej jezdnię o dwóch pasach ruchu,
        po jednym w każdym kierunku." Proszę podać uczestnikom konkursu wymaganą, zdefiniowaną względami
        komunikacyjnymi minimalną całkowitą szerokość planowanej jezdni w ciągu ul. Mirowskiej. Kwestia ta
        nie powinna być przedmiotem konkursu i w celu umożliwienia porównania różnych rozwiązań projektowych
        zagospodarowania Rynku potraktowana w zbliżony sposób w pacach konkursowych.

        Odpowiedź: Projektowana, minimalna, całkowita szerokość jezdni, w ciągu ul. Mirowskiej, wynosi 6 m.

  42. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt.18.3.5) "Zaprojektować jeden zjazd na projektowaną jezdnię ze strefy
        zamieszkania oraz dostępność strefy dla samochodów z ul. Mostowej." Czy jest ze strony organizatorów
        konkursu preferencja odnośnie lokalizacji powiązania komunikacji kołowej miedzy strefą zamieszkania
        i ul. Mirowską?

        Odpowiedź:
  Nie.

  43. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt.18.3.8) "Zaprojektować dojazd do działki nr 92/1 w obrębie 109." Co oznacza
        określenie "w obrębie 109"?

        Odpowiedź:
  Numer obrębu jest jednym z elementów identyfikujących działkę gruntu. W pkt 18.3 ppkt 8
        mowa o działce gruntu nr 92/1, w obrębie ewidencyjnym nr 109, w jednostce ewidencyjnej Częstochowa.

  44. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt.18.3.13) "Zaprojektować miejsca konsumpcyjne dla letniej kawiarni o której mowa
        w pkt 18.5.1 ppkt 1." Jakie jest szacunkowe zapotrzebowanie na ilość miejsc konsumpcyjnych
        (kawiarnianych?) wewnątrz, oraz na zewnątrz obiektu?

        Odpowiedź: Decyduje projektant.

  45. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt. 18.3.16) "Uwzględnić granice opracowania oraz istniejące linie zabudowy."
        Czy dla celów prezentacji możliwej całościowej zmiany wizerunku Rynku w przyszłości umożliwia się
        uczestnikom konkursu przedstawienie koncepcji projektowej uzupełniając luki otaczającej zabudowy
        (w obrębie projektowanej linii zabudowy wg. załącznika Nr.4 "Plansza informacyjna"), czy tez zastępując
        obiekt handlowy pierzei zachodniej rekonstrukcją zabudowy historycznej?

        Odpowiedź: Pkt 19.1 ppkt 4 regulaminu dopuszcza „... (według uznania autora), rysunki, szkice
        i wizualizacje, ukazujące walory proponowanego rozwiązania.” Zwracamy jednak uwagę, że projektowane
        elementy, znajdujące się poza obszarem opracowania, nie będą brane pod uwagę przy ocenie pracy.

  46. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt. 18.4.2.3) "Program funkcjonalny; Ustęp publiczny - 10 kabin ustępowych,
        5 pisuarów, 7 umywalek - funkcjonujący niezależnie od reszty budynku." Czy toaleta publiczna ma być
        dostępna 24 godziny/dobę? Czy toaleta dla osób niepełnosprawnych może być zintegrowana
        z obiektem usługowym, tym samym dostępna tylko w godzinach otwarcia obiektu?

        Odpowiedź: Cały ustęp publiczny, o którym mowa w 18.4.2 ppkt 3, powinien funkcjonować niezależnie
        od reszty budynku, także w zakresie godzin otwarcia. Nie wyklucza się 24-godzinnej dostępności ustępu.

  47. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt.18.4.1. "Lokalizacja i układ przestrzenny." Czy jest możliwe rozplanowanie
        całości funkcji wielofunkcyjnego budynku usługowego w części podziemnej, tym samym zaniechanie
        ze względów urbanistycznych realizacji kubatury naziemnej w przestrzeni Rynku?

        Odpowiedź: Tak.

  48. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt.18.4.2. "Program funkcjonalny." Jaka jest szacunkowa pow. użytkowa całości
        założenia? Jaka jest dopuszczalna szacunkowa pow. zabudowy w części naziemnej przestrzeni Rynku?

        Odpowiedź:
  Decyduje projektant.

  49. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt.18.4.2.2) "Pomieszczenia przeznaczone do realizacji następujących funkcji:
        a) ekspozycja znalezisk będących wynikiem prac archeologicznych, prowadzonych w obszarze
        opracowania oraz związanych z nimi fotografii, opisów, ekranów multimedialnych i modeli; b) ekspozycja
        dzieł sztuki (rzeźba, grafika, malarstwo itp.)" Jakie zaplecze funkcjonalne należy zapewnić opisanej
        funkcji ekspozycyjnej (np. foyer, kasy, szatnie)? Czy ma to być wielofunkcyjna przestrzeń wystawiennicza
        mogąca funkcjonować całkowicie niezależnie, czy raczej ogólnodostępna "funkcja towarzysząca"
        opisywanego obiektu usługowego?

        Odpowiedź:
  Decyduje projektant. Patrz pkt 18.5 ppkt 2.

  50. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt.19.0.2) "Forma i zawartość pracy konkursowej: 2) charakterystyczny przekrój
        pionowy przez płytę Rynku, w skali 1:250, z uwidocznieniem podstawowych rzędnych i projektowanych
        elementów zagospodarowania terenu" Czy dopuszczalny jest przekrój ukazujący cześć widokową
        w sposób perspektywiczny?

        Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że przekrój zostanie narysowany w skali 1: 250.

  51. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące Pkt.19.0.3) "Forma i zawartość pracy konkursowej: 3) rzuty kondygnacji z opisem
        funkcji i powierzchni pomieszczeń, przekroje pionowe i elewacje projektowanego budynku, w skali
        nie mniejszej niż 1:100". Ze względu na stosunkowo niewielka powierzchnie planszy konkursowej
        proszę określić minimalna ilość wymaganych przekrojów i elewacji obiektu wielofunkcyjnego
        w skali 1:100 konieczna do zamieszczenia na planszy.

        Odpowiedź:
  Należy przedstawić co najmniej 2 przekroje pionowe i 4 elewacje, o których mowa
        w pkt 19.1 ppkt 3. Dopuszcza się zmianę minimalnej skali przedstawienia elementów, o których mowa
        w pkt 19.1 ppkt 3, z 1:100 na 1:150.

  52. Pytanie:
        Pytanie - dotyczące załączników Nr.16 i 17. Jak należy ocenić wartość historyczna elementów
        architektury odsłoniętych w roku 2012 (bezpośrednio przylegających po zachodniej stronie podpiwniczeń
        ratusza) oraz badanych w roku 2009 (bezpośrednio przylegających po północnej stronie podpiwniczeń
        ratusza)? Czy i ew. w jakim stopniu mogą one zostać naruszone?

        Odpowiedź: Zaleca się zachowanie pozostałości budynku, oznaczonych numerem 4 na planszy
        informacyjnej, po północnej stronie budynku domniemanego ratusza, odsłoniętych w 2009 r.
        Dopuszcza się rozbiórkę/destrukcję pozostałości budynku i studni oznaczonych na planszy informacyjnej
        numerami 7 i 6 a także innych pozostałości architektury po zachodniej stronie budynku domniemanego
        ratusza, odsłoniętych w 2012 r.

  53. Pytanie:
        Pkt. 17.3. W jaki sposób należy wskazać w tzw. <<zastępczym adresie zwrotnym>> adresata
        aby organizator mógł stwierdzić ponad wszelką wątpliwość że dany uczestnik nie zostanie
        zidentyfikowany?

        Odpowiedź: W zastępczym adresie zwrotnym, o którym mowa w pkt 17.3, nie powinny występować:
        nazwisko uczestnika (współuczestnika), nazwa uczestnika (współuczestnika), ulica łącznie z numerem
        budynku, podane we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Może to być każdy adres,
        spełniający powyższe warunki, umożliwiający uczestnikowi konkursu odbiór korespondencji.

  54. Pytanie:
        Pkt. 17.3. Co organizator rozumie pod pojęciem <<adres zastępczy>>?

        Odpowiedź: Adres zastępczy, to adres zastępujący faktyczny adres uczestnika konkursu,
        w okolicznościach opisanych w pkt 17.3, wprowadzony z powodu konieczności zachowania anonimowości
        pracy konkursowej, do czasu rozstrzygnięcia postepowania, spełniający wymagania o których mowa
        w odpowiedzi na pytanie nr 53.

  55. Pytanie:
        Pkt. 17.4. Co organizator rozumie pod pojęciem ,,opieczętowaną w sposób nie identyfikujący"?

        Odpowiedź: Opieczętowany pieczęcią, spełniającą wymagania jak dla „zastępczego adresu zwrotnego”
        w zakresie informacji które nie mogą na tej pieczęci występować. Patrz odpowiedź na pytanie nr 53.

  56. Pytanie:
        Pkt. 18.3. Czy dopuszcza się podziemne usytuowanie miejsc postojowych?

        Odpowiedź: Tak.

  57. Pytanie:
        Pkt. 18.4. W regulaminie nie określono wytycznych w odniesieniu do charakterystycznych parametrów
        projektowanego budynku takich jak: wysokość, powierzchnia użytkowa, powierzchnia zabudowy.
        Na podstawie jakich kryteriów uczestnicy powinni przyjąć założenia wyjściowe?

        Odpowiedź: Decyduje projektant. Patrz pkt 6.0 i pkt 18.5 ppkt 4.

  58. Pytanie:
        Pkt. 18.4.2. Czy w przypadku gdy nowo projektowany budynek nie będzie pokrywał się w przybliżeniu
        z obrysem murów domniemanego ratusza, organizator uzna / może uznać prace konkursową
        za niespełniającą wymagań regulaminu i wykluczy uczestnika z dalszego postępowania?

        Odpowiedź: Jeżeli sąd konkursowy uzna, że lokalizacja projektowanego budynku, nawet w przybliżeniu,
        nie przypomina lokalizacji dawnego, domniemanego ratusza, może wykluczyć pracę z konkursu, jako
        w istotnym stopniu nie spełniającą wymagań regulaminu.

  59. Pytanie:
        Pkt. 18.4.1.f. Dla ilu osób (klientów) należy zaprojektować wymieniony ustęp?

        Odpowiedź: Zaleca się, żeby ustęp, o którym mowa w pkt 18.4.2 ppkt 1 lit. f), zaprojektować stosownie
        do ilości miejsc konsumpcyjnych kawiarni, projektowanych wewnątrz budynku.

  60. Pytanie:
        Pkt. 18.4.2.a. Jaki przedział powierzchni należy przeznaczyć na wymienioną ekspozycję?

        Odpowiedź: O wielkości powierzchni, przeznaczonej dla funkcji o której mowa w pkt 18.4.2 ppkt 2 lit. a),
        decyduje projektant.

  61. Pytanie:
        Pkt. 18.4.2.b. Jaki przedział powierzchni należy przeznaczyć na wymienioną ekspozycję?
        Jakie maksymalne gabaryty eksponatów przewiduje się wystawiać w wymienionej przestrzeni?

        Odpowiedź: O wielkości powierzchni, przeznaczonej dla funkcji o której mowa w pkt 18.4.2 ppkt 2 lit. b)
        oraz o maksymalnych gabarytach eksponatów, decyduje projektant.

  62. Pytanie:
        Pkt. 18.4.2.c. Ile miejsc konsumpcyjnych należy zapewnić w ramach przygotowywanej koncepcji
        projektowej? Jaki rodzaj usług gastronomicznych ma oferować wymieniona kawiarnia?

        Odpowiedź: O ilości miejsc konsumpcyjnych, o których mowa w pkt 18.4.2 ppkt 2 lit. c), decyduje
        projektant. W kawiarni będą dostępne potrawy, dostarczane do lokalu w postaci nie wymagającej obróbki
        termicznej, obierania, czyszczenia, mycia itp. oraz wszelkiego rodzaju napoje.

  63. Pytanie:
        Pkt. 18.4.3. Dla ilu osób ma być przeznaczony wspomniany ustęp publiczny? Czy ilość wymienionych
        kabin i umywalek określonych w regulaminie została wskazana łącznie dla kobiet i mężczyzn
        czy sumarycznie dla wszystkich osób?

        Odpowiedź: Nie prowadzono obliczeń ilości użytkowników. Ilość „urządzeń” przyjęto poprzez analogię
        do ustępu, wcześniej, dobrze funkcjonującego, w zbliżonej lokalizacji. Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

  64. Pytanie:
        Pkt. 18.4.4. Czy organizator konkursu wskazuje ilość i rodzaj urządzeń technicznych dla których należy
        zapewnić określoną powierzchnię? Jaka jest oczekiwana wielkość pomieszczenia technicznego
        wymienionego w przywołanym punkcie regulaminu? Jaka powinna być powierzchnia magazynu?

        Odpowiedź: Nie wskazujemy ilości i rodzaju urządzeń technicznych dla których należy zapewnić
        określoną powierzchnię. O powierzchni magazynu, o którym mowa w pkt 18.4.2 ppkt 4 oraz
        o konieczności jego istnienia, decyduje projektant.

  65. Pytanie:
        Pkt. 18.5.6. Jakie są gabaryty (wymiary i ciężar) rzeźb które zamawiający życzy sobie eksponować
        zawieszając nad płaszczyzna placu?

        Odpowiedź:
  Zasadniczą częścią rzeźb będą przedstawienia postaci ludzkich w wielkości naturalnej.
        Ciężar rzeźby balansującej wynosi około 50 kg.

  66. Pytanie:
        Pkt. 20.1.1. Czy przez stwierdzenie że: *,,praca... zostanie wykluczona z konkursu i nie będzie
        podlegała dalszej ocenie"* należy rozumieć że konkurs będzie miał charakter dwuetapowy w którym
        w pierwszym etapie zamawiający wybierze bez nagradzania, te prace które wskutek własnej
        subiektywnej decyzji dopuści do udziału w dalszym postępowaniu, w którym przewiduje się
        nagrodzenie wybranych prac?

        Odpowiedź: Przedmiotowy konkurs jest konkursem jednoetapowym w znaczeniu art. 117 ustawy
        „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
        z późniejszymi zmianami). W kryterium, o którym mowa w pkt 20.1 ppkt 1, nie chodzi o ocenę
        i porównanie jakości rozwiązań, proponowanych w pracach konkursowych, a o sprawdzenie stopnia
        spełnienia wymogów formalnych, np. czy wymagany element występuje w pracy, a jeżeli nie występuje,
        to czy fakt ten, w stopniu istotnym, wpływa na możliwość oceny pracy i zachowanie równych warunków
        uczestnictwa w konkursie?

  67. Pytanie:
        Pkt. 22.1. Czy ,,kwota brutto" oznacza wg organizatora że w sumie wypłaconej nagrody zawarty jest
        podatek VAT i podatek dochodowy, czy wyłącznie podatek dochodowy?

        Odpowiedź: Podane, w pkt 22.1, kwoty nagród, z określeniem „brutto”, oznaczają, że w kwoty te jest
        wliczony zryczałtowany podatek dochodowy, który zostanie potrącony, przez zamawiającego, przy
        wypłacie.

  68. Pytanie:
        Prosimy o doprecyzowanie co Organizator ma na myśli pod pojęciem elementu małej architektury
        eksponującego wodę, o którym mowa w punkcie 18.3. ppkt.11.

        Odpowiedź:
  Określenie „obiekt małej architektury eksponujący wodę” można zastąpić słowem fontanna.
        Nie zrobiono tego jednak w regulaminie, nie chcąc sugerować uczestnikom konkursu, że dopuszczalna
        jest tylko tradycyjna najbardziej rozpowszechniona forma, kojarzona z tym słowem.

  69. Pytanie:
       
  Odnośnie poniżej cytowanych pytania i odpowiedzi dotyczących konkursu:
        "Pytanie: Czy istnieje możliwość zmiany organizacji ruchu na pozostałych ulicach poza Mirowską?
        Chodzi w szczególności o zmianę ruchu dwustronnego na jednostronny i wprowadzenie dostępu
        komunikacji kołowej jedynie od strony ul. Mostowej ze zjazdem na ul. Mirowską (bez dostępu od strony
        Mirowskiej do strefy zamieszkania). Rozwiązanie takie sugeruje regulamin pkt 18.3. podpunkt 5.
        Odpowiedź: Tak. Zwracamy jednak uwagę, że regulamin nie określa organizacji ruchu na zjeździe,
        o którym mowa w pkt 18.3 ppkt 5, w tym także czy zjazd ma być jedno czy dwukierunkowy."
        Pytanie: Punkt 18.3 ppkt 5 wymienia zjazd na ulicę Mirowską, co określa organizację ruchu sugerując,
        że chodzi o możliwość zjazdu z projektowanej strefy zamieszkania na tę ulicę, a nie w drugą stronę.
        Rozumiemy, że nie dopuszcza się ograniczenia połączenia strefy zamieszkania jedynie do zjazdu
        z ul. Mirowskiej na obszar zamieszkania, bez możliwości zjazdu. Prosimy o potwierdzenie.

        Odpowiedź: Na przedmiotowym zjeździe możliwy jest jednocześnie ruch z pasa drogowego
        w kierunku strefy zamieszkania, jak również ze strefy zamieszkania w kierunku pasa drogowego.
        Możliwe jest także dopuszczenie tylko jednego z ww. kierunków ruchu.

  70. Pytanie:
        Czy dopuszcza się możliwość zrealizowania zjazdu na ulicę Mirowską, który byłby zjazdem
        dostępnym jedynie dla pojazdów uprzywilejowanych (karetki pogotowia, radiowozy policyjne),
        likwidując jednocześnie zjazd na Mirowską dla pozostałych pojazdów?

        Odpowiedź: Nie. Zjazd, przy wybranej organizacji ruchu, powinien być dostępny dla wszystkich
        pojazdów. Ponadto patrz odpowiedź na pytanie nr 69 i 38.

  71. Pytanie:
        W punkcie 18.4.2. ppkt 1 i 2 występuje zapis odnośnie pomieszczeń stanowiących zaplecze
        dla letniej kawiarni na wolnym powietrzu, a także dla miejsc konsumpcyjnych kawiarni
        tj.: przygotowalnia, zmywalnia naczyń stołowych, ustęp dla 2 pracowników, szatnia dla 2 pracowników.
        Lokalizacja projektowanego budynku (centralna część rynku) a także powiązania tejże kawiarni
        z przestrzeniami muzealno-wystawienniczymi jednoznacznie określają prestiż i standard obiektu,
        a tym samym usług. Zapis "zaprojektować przystanek dla autokarów turystycznych, parkowanie
        autokarów poza obszarem opracowania" sprawia iż należy zakładać, że kawiarnia będzie musiała
        niejednokrotnie, jednocześnie zapewnić obsługę ok. 60 osób (autokar) oraz klientów miejscowych
        (załóżmy min. 20) co daje liczbę ok. 80 klientów (20 stolików 4-osobowych). Czy w tym kontekście
        i specyfice obiektu i usługi można zwiększyć ilość pracowników z 2 do co najmniej 4 osób?

        Odpowiedź:
  Nie zakłada się ilości pracowników kawiarni większej niż 2. Realizacja inwestycji
        nie wyklucza funkcjonowania w pobliżu innych lokali gastronomicznych. Ponadto zwracamy uwagę,
        że ilość pracowników dla całego obiektu nie została określona.

  72. Pytanie:
        Załącznik nr 4 do regulaminu - „Plansza informacyjna” – zawiera „projektowane linie zabudowy”.
        Znajdują się one poza obszarem opracowania, jednak są we wzajemnej relacji z przedmiotem
        opracowania pracy. Czy linie te należy traktować jako ustalone, wiążące uczestników konkursu
        jak też obowiązujące przyszłych inwestorów, czy też można założyć możliwość ich skorygowania
        np. względem ustaleń i rozwiązań pracy konkursowej?

        Odpowiedź: Zaleca się zachowanie, w pracy konkursowej, projektowanych linii zabudowy,
        narysowanych na „Planszy informacyjnej”.
 • 2014.12.05.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.5

  KONKURS SARP NR 956
  NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ  ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY
  STAREGO RYNKU
  W CZĘSTOCHOWIE WRAZ Z ODCINKAMI ULIC: MIROWSKIEJ, SENATORSKIEJ I STARY RYNEK

  Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu:
   
  32. Pytanie:
        Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz Regulaminem konkursu, należy na nawierzchni płyty
        Rynku i pasów drogowych wyeksponować zasięg piwnic  wychodzących poza lico ścian frontowych
        kamienic w pierzejach. Z punktu 18.3 ppkt.15 Regulaminu konkursu wynika, że wyżej wspomniane
        piwnice występują w pierzei  południowej i wschodniej. Natomiast na Planszy informacyjnej
        zaznaczono jedynie piwnice w pierzei  południowej. Proszę o uzupełnienie materiałów konkursowych
        o  jednoznaczne oznaczenie piwnic w pierzei wschodniej.

        Odpowiedź: Wymogi regulaminu należy zrealizować, w pracy konkursowej, dla przedmiotowych
        piwnic, zlokalizowanych przy pierzei południowej. Inwentaryzacja piwnic przy pierzei wschodniej
        musi nastąpić w ramach wykonania mapy do celów projektowych (w zakresie koniecznym
        do wykonania mapy) i być uwzględniona na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

  33. Pytanie:
        Proszę  o  informację,  czy  zgodnie  z  zaleceniami  pkt.7.2.1  „Inwentaryzacji  i  oceny  stanu 
        technicznego  zabytkowych  murów  piwnicznych  –  Stary  Rynek  Częstochowa” do zadań
        projektanta będzie należało odgruzowanie w całości istniejących piwnic?

        Odpowiedź: Nie. Odgruzowanie piwnic, prowadzone pod nadzorem archeologicznym, będzie
        elementem robót budowlanych, prowadzonych w ramach  wykonania zamówienia na realizację
        inwestycji. Obecnie piwnice nie są dostępne. Należy uwzględnić wykonanie ewentualnych zmian
        w projekcie budowlanym i wykonawczym w czasie trwania budowy.

  34. Pytanie:
        Proszę o informację czy zgodnie z pismem MZDiT dotyczącego warunków  technicznych
        odprowadzenia wód i ścieków opadowych do zadań projektanta będzie należało wykonanie
        inspekcji TV istniejących kanałów deszczowych?

        Odpowiedź: Tak. Dotyczy to kolektorów deszczowych, o średnicy 0,3 i 0,5 m, w obszarze
        opracowania.

  35. Pytanie:
        Proszę o wyjaśnienie czy zgodnie z punktem 18.4.1. Regulaminu konkursu,  projektowany
        wielofunkcyjny budynek bezwzględnie powinien być posadowiony na  istniejących zabytkowych
        piwnicach, po ich wcześniejszym wzmocnieniu zgodnie z  zaleceniami „Inwentaryzacji i oceny
        stanu technicznego zabytkowych murów  piwnicznych – Stary Rynek Częstochowa”?
        Czy też dopuszczalne jest zaprojektowanie  budynku większego, we wnętrzach którego
        będą wyeksponowane zabytkowe piwnice?

        Odpowiedź: Zaprojektowanie  budynku  większego,  we  wnętrzach  którego  będą  wyeksponowane 
        zabytkowe piwnice, jest dopuszczalne.

  36. Pytanie:
        Proszę o informację na temat wymagań Organizatora dla letniej kawiarni. Punkt 18.3. ppkt.13
        Regulaminu konkursu, odwołuje się w tym zakresie do pkt.18.5.1 ppkt.1. Tymczasem pkt.18.5.1 ppkt.1
        nie istnieje.

        Odpowiedź: Niniejszym prostujemy pomyłkę w treści regulaminu pkt 18.3 ppkt 13.
        Jest: Zaprojektować miejsca konsumpcyjne dla letniej kawiarni o której mowa w pkt 18.5.1 ppkt 1.
        Powinno być: Zaprojektować miejsca konsumpcyjne dla letniej kawiarni o której mowa w pkt 18.4.2 ppkt 1.

  37. Pytanie:
        Proszę o informację, czy zgodnie z pismem SM.I.0717-1-107/14 (nie podpisane przez  nikogo),
        fizyczna separacja ciągów pieszych i kołowych jest bezwzględnie wymagana?  Jest to warunek
        mocno odstający od współczesnej wiedzy na temat organizowania  komunikacji pieszej i kołowej
        w przestrzeni miejskiej przyjaznej użytkownikom. Bezpieczeństwo można zapewnić w inny
        alternatywny sposób.
   
        Odpowiedź: Nie. „Fizyczna separacja dróg dla pojazdów od obszarów dopuszczalnych tylko
        dla ruchu pieszych”, według przywołanego pisma, nie jest wymagana a „postulowana”, co należy
        rozumieć jedynie jako ogólne zalecenie Straży Miejskiej, które nie dotyczy projektowanej strefy
        zamieszkania.

  38. Pytanie:
        Proszę o informację, czy wjazd pojazdów kołowych na Stary Rynek będzie dopuszczony  jedynie
        dla pojazdów uprzywilejowanych, zaopatrzeniowych oraz pojazdów służących obsłudze imprez?
        Czy też nie zakłada się żadnych ograniczeń ruchu kołowego?

        Odpowiedź: Zaleca się wprowadzenie sezonowej  dostępności strefy zamieszkania dla wszystkich
        samochodów osobowych, oraz całorocznej dostępności dla rowerów, pojazdów uprzywilejowanych,
        pojazdów zaopatrzeniowych (także obsługa imprez), samochodów osobowych użytkowanych przez
        osoby niepełnosprawne i mieszkańców przyległych nieruchomości. Dostępność jezdni, w ciągu
        ul. Mirowskiej, bez ograniczeń.

  39. Pytanie:
        Punkt  18.3.  ppkt.11  Regulaminu  konkursu  nakłada  obowiązek  zaprojektowania obiektu (obiektów)
        małej architektury eksponującego wodę. W opracowaniu  „Częstochowa Stary Rynek Relikty Zabudowy
        Śródrynkowej badania architektoniczne część  2”  zalecono  wykonanie  oczka  wodnego  w  miejscu 
        dawnej  domniemanej cysterny. Czy zapisy dotyczące rozwiązań architektonicznych, zawarte wyżej
        przytoczonym opracowaniu należy traktować  jak  obowiązkowe  wytyczne Organizatora, czy też jak
        sugestie do dobrowolnej decyzji projektanta?

        Odpowiedź: „Wnioski konserwatorskie”, zawarte w  opracowaniu  „Częstochowa Stary Rynek Relikty
        Zabudowy Śródrynkowej badania architektoniczne część  2”, nie są obowiązującymi wymaganiami,
        stawianymi pracy konkursowej. To wyraz osobistych opinii autora opracowania. 
 • 2014.12.04.      ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU.   cz.4

  KONKURS SARP NR 956
  NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ  ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY
  STAREGO RYNKU
  W CZĘSTOCHOWIE WRAZ Z ODCINKAMI ULIC: MIROWSKIEJ, SENATORSKIEJ I STARY RYNEK

  Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu:
   
   
  22. Pytanie:
        Czy prostokątny kamienny obrys w centralnej części placu, nieopisany na planszy informacyjnej
        przedstawia jakąś wartość historyczną? Czy należy go zachować czy można nie uwzględniać
        go w projekcie?

        Odpowiedź: Ten element nie ma wartości historycznej i nie należy go uwzględniać w projekcie.

  23. Pytanie:
        Co oznacza wyrażenie ''obrys rzutu pionowego nadziemnej części budynku'' w pkt 18.4.1 ppkt 1.
        Czy organizatorowi chodziło o poziomy obrys budynku?

        Odpowiedź: W szczególnym przypadku (podcienia, nadwieszenia itp.), obrysy poziome budynku
        mogą się od siebie różnić w zależności od poziomu na którym zostały wykonane. Obrys rzutu
        pionowego budynku (bryły) jest tylko jeden. Chodzi o rzut wykonany na teoretycznie poziomą
        powierzchnię terenu a przymiotnik „pionowy” definiuje kierunek rzutowania.

  24. Pytanie:
        Regulamin określa jednoznacznie liczbę plansz dla części graficznej - jedna plansza formatu
        70x100cm. Wydaje się jednak, że zakres projektu jest stosunkowo szeroki, jak na tak niewielką
        przestrzeń rysunkową, zwłaszcza zważywszy na dość specyficzny kontekst historyczny
        i urbanistyczny miejsca i wynikającą z tych uwarunkowań być może potrzebę znacznie szerszej
        wypowiedzi graficznej. Czy w uzasadnionym przypadku istnieje możliwość przedstawienia projektu
        na większej ilości plansz?

        Odpowiedź: Nie. Dopuszcza się natomiast zmianę minimalnej skali przedstawienia elementów,
        o których mowa w pkt 19.1 ppkt 3, z 1:100 na 1:150.

  25. Pytanie:
        Wg regulaminu ilość stron części opisowej projektu nie powinna przekroczyć 3 stron. W tym strona
        tytułowa, a także spis powierzchni (jak rozumiem pomieszczeń budynku i przestrzeni
        zagospodarowania). Otrzymujemy de facto niewiele ponad jedną stronę opisu koncepcji. Przy dość
        specyficznym kontekście tematu, przede wszystkim szczególnych uwarunkowaniach historyczno-
        urbanistycznych, tak skąpa wypowiedź może okazać się niewystarczająca. Czy istnieje możliwość
        poszerzenia opisu?

        Odpowiedź: Nie. Ponadto zwracamy uwagę, że regulamin nie stawia jakichkolwiek wymagań
        dla pierwszej strony części opisowej pracy konkursowej, z zastrzeżeniem pkt 17.5.

  26. Pytanie:
        Czy niezależny szalet miejski winien być dostosowany dla potrzeb niepełnosprawnych,
        przy założeniu istnienia odpowiednio przystosowanego ustępu w kawiarni w projektowanym budynku?

        Odpowiedź: Tak. Ustęp publiczny, o którym mowa w pkt 18.4.2 ppkt 3, powinien być dostosowany
        dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  27. Pytanie:
        Punkt 18.3, podpunkt 9 regulaminu sugeruje wprowadzenie całorocznych miejsc postojowych
        dla samochodów osobowych dostępnych bezpośrednio z ul. Mirowskiej, zaś "(...) sezonowe
        (jesień i zima) w pozostałej części obszaru opracowania. (...) Zapewnić możliwość fizycznego
        zamknięcia sezonowych miejsc postojowych."
        Prosimy o potwierdzenie: cała pozostała część objęta opracowaniem, poza ulicą Mirowską ma
        posiadać TYLKO sezonowe miejsca postojowe z okresowo ograniczanym dostępem?

        Odpowiedź: Nie, ponieważ dopuszcza się w tej części lokalizację całorocznych miejsc postojowych
        dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. Patrz pkt 18.3 ppkt 9 zdanie drugie.

  28. Pytanie:
        Czy istnieje możliwość zmiany organizacji ruchu na pozostałych ulicach poza Mirowską? Chodzi
        w szczególności o zmianę ruchu dwustronnego na jednostronny i wprowadzenie dostępu komunikacji
        kołowej jedynie od strony ul. Mostowej ze zjazdem na ul. Mirowską (bez dostępu od strony Mirowskiej
        do strefy zamieszkania). Rozwiązanie takie sugeruje regulamin pkt 18.3. podpunkt 5.

        Odpowiedź: Tak. Zwracamy jednak uwagę, że regulamin nie określa organizacji ruchu na zjeździe,
        o którym mowa w pkt 18.3 ppkt 5, w tym także czy zjazd ma być jedno czy dwukierunkowy.

  29. Pytanie:
        Czy bezwzględną koniecznością jest zaprojektowanie w wielofunkcyjnym budynku usługowym ustępu
        publicznego i magazynu dla potrzeb zagospodarowania terenu? Czy może to być osobny
        obiekt/obiekty (np. wkomponowany/e i powiązany/e z małą architekturą)? Założony program 10 kabin,
        5 pisuarów i 7 umywalek (z podziałem na ustęp damski i męski) wymaga dość dużej powierzchni.
        Wydaje się, że projektowany budynek powinien posiadać walory unikalnego obiektu. Funkcja ustępu
        publicznego i magazynu takich walorów nie posiada, więc lokalizowanie w budynku tych funkcji
        wydaje się być niekorzystne, tym bardziej przy zaleceniach: oszczędnego projektowania powierzchni
        budynku oraz umożliwienia oglądania części ekspozycji z zewnątrz.

        Odpowiedź: Dopuszcza się usytuowanie funkcji, o których mowa w pkt 18.4.2, w więcej niż
        w jednym, projektowanym budynku, pod warunkiem, że tylko jeden  z tych budynków będzie miał
        cześć nadziemną. Budynek z częścią nadziemną powinien spełniać wymagania określone
        w pkt 18.4.1. Nadziemną część budynku należy rozumieć jako sumę kondygnacji nadziemnych,
        zdefiniowanych jak w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
        jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
        poz. 690, z późniejszymi zmianami).

  30. Pytanie:
        Jak rozumieć „zmienna ekspozycja rzeźb Jerzego Kędziory”? Czy znaczy to, że będzie to ekspozycja
        cykliczna i tylko wyłącznie rzeźb Jerzego Kędziory?  Pkt 18.3. 1) a)  określa ilość rzeźb
        (od 5 do 20 sztuk). Dla ilu z tych rzeźb należy zapewnić mocowanie jako balansujących na linach?

        Odpowiedź: Chodzi o ekspozycję rzeźb Jerzego Kędziory, której poszczególne elementy mogą być
        wymieniane, niekoniecznie cyklicznie. Projektant decyduje o ilości rzeźb, z przedziału od 5 do 20,
        w tym ilości rzeźb balansujących. Rzeźby zostaną wykonane z uwzględnieniem lokalizacji określonych
        w pracy konkursowej. Nie wyklucza się uwzględnienia ewentualnej tematyki proponowanej przez
        projektanta.

  31. Pytanie:
        Co rozumieć pod pojęciem „gastronomia sezonowa”? Jaki rodzaj? Ma to znaczenie w związku
        z różnymi wymogami higieniczno–sanitarnymi w zależności od rodzaju gastronomii.

        Odpowiedź: W pkt 18.3 ppkt 1 lit. d) chodzi o wskazanie stref (i ich ewentualną aranżację), w których
        mogą być lokalizowane sezonowe, zewnętrzne miejsca konsumpcyjne, dla stałych lokali
        gastronomicznych, mieszczących się lub mogących się mieścić, w budynkach przyległych
        do obszaru opracowania. Nie powoduje to konieczności  definiowania zakresu prowadzonej w tych
        lokalach działalności gastronomicznej.
poprzednia
| 1 | 2 |
następna