StartKonkursyOgłosili konkurs

Ogłosili konkurs

 • 2017.05.12.   KONKURS NAGRODA ROKU SARP 2016

  Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 czerwca 2017 r. można zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP 2016 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

  O przyznanie Nagrody mogą występować architekci - autorzy, a także oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów. 

  Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, w skład którego wchodzą:

  1. strona tytułowa zawierająca:
      a)    nazwę obiektu,
      b)    imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),
      c)    zdjęcie obiektu,
  2. karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:
      a)    imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
      b)    imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni z danymi kontaktowymi
             (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,
      c)    nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
      d)    autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
      e)    imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
      f)     imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
      g)    opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
      h)    kategorię zgłaszanego obiektu,
  3. opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków
      i dwóch stron formatu A4,
  4. zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,
  5. płyta CD/DVD z następującymi materiałami w formie elektronicznej:
      a)    zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,
      b)    karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), w formie
             edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,
      c)    8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000
             pikseli x 3500 pikseli,
      d)    sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie
             w formatach EPS lub PDF.

  Harmonogram konkursu:

  11 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie konkursu
  do 5 czerwca 2017 r.  do godz. 16.00 – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
  do 6 lipca 2017 r. – zakończenie pracy Jury
  13 października 2017 r. - ogłoszenie wyników konkursu; wernisaż wystawy podczas Biennale Architektury
  w Krakowie

  Jury Konkursu NAGRODA ROKU 2016

  arch. Jacek Lenart, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury
  arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP
  arch. Karol Fiedor, Sędzia konkursowy SARP
  arch. Zbigniew Maćków, Sędzia konkursowy SARP
  arch. Maciej Mąka, Sędzia konkursowy SARP
  arch. Piotr Sobociński, Sędzia konkursowy SARP
  przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy ATLAS
  przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy FAKRO
  arch. kraj. Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny

  Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.roku@sarp.org.pl

  Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
  Zarząd Główny SARP
  ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

  z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2016”
   
  Regulamin konkursu Nagroda Roku SARP dostępny jest na stronie Organizatora
 • 2016.11.24.   UIA AWARD: FRIENDLY AND INCLUSIVE SPACES
   

  NAGRODA UIA  „PRZESTRZENIE PRZYJAZNE I INTEGRUJĄCE”

  Konkurs Nagrody UIA Friendly and Inclusive Spaces został zorganizowany po raz pierwszy w czasie
  23 Kongresu UIA w Turynie w 2008 roku jako konkurs II Regionu UIA z inicjatywy i przy wsparciu materialnym SARP. W 2014 uzyskał rangę światową i obecnie powstaje jego kolejna edycja której rozstrzygnięcie zostanie zaprezentowane na kongresie UIA w Seulu w lipcu 2017 roku. Jego celem jest promocja zrealizowanych budynków i przestrzeni publicznych stanowiących przykłady architektury przyjaznej i integrującej. W kolejnych edycjach konkursu laureatami zostali polscy architekci: Tomasz Konior, Bolesław Stelmach, Krzysztof Ingarden i Jacek Ewy.
   
  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa na stronie UIA.

  Krzysztof Chwalibóg
  ko-dyrektor Programu Pracy UIA
  „Architektura dla Wszystkich”
   
  UIA_BANNER_ENTER.JPG
   
  Rejestracja               RIAI MEDIA
 • 2016.10.17.    KONKURS
   
  SARP Oddział Katowice ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej
  dla zadania „Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”.
   
  Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami
  Regulaminu - koncepcji architektonicznej oraz koncepcji scenariusza wystawy dla zadania
  inwestycyjnego „Interaktywne centrum bajki i animacji przy Studio Filmów Rysunkowych
  w Bielsku-Białej”, jako twórczej pracy projektowej.

  Celem zadania inwestycyjnego jest takie przekształcenie istniejących struktur budowlanych,
  aby powstała przestrzeń dla rozszerzenia działalności muzealno-wystawowej w dziedzinie animacji
  poprzez realizację scenariusza wystawy. Zespół założenia przestrzennego - w zakresie określonym
  jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie: - obiekt istniejącego Studia Filmów Rysunkowych
  wraz z zagospodarowaniem terenu założenia funkcjonalnoprzestrzennego z uwzględnieniem
  uwarunkowań wynikających z zapisów mpzp – w zakresie dopuszczonej modernizacji, adaptacji
  i przebudowy oraz konserwacji i rekonstrukcji, - rozbudowę o nową kubaturę - pozwalającą zrealizować
  oczekiwany program funkcjonalno-użytkowy poszerzający działalność muzealno-wystawową
  w dziedzinie animacji, - zagospodarowanie terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego,
  z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych
  otoczenia oraz dopuszczonej rekultywacji, adaptacji i przebudowy.

  Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-
  użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru
  i jego otoczenia wraz z koncepcją wystawienniczą dla przedmiotu ekspozycji.
   
 • 2016.09.23.    KONKURS
   
  Zarząd Główny SARP we współpracy z SARP O.Wrocław ogłasza

  konkurs studialny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kościoła
  rzymsko-katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu.

  Konkurs jest realizowany na zamówienie Biura Festiwalowego Impart 2016 i jest elementem projektu
  interdyscyplinarnego pt. ,,Kościół. Piękno i Kicz"
  będącego przedsięwzięciem realizowanym w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury
  Wrocław 2016 i dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  których dysponentem jest Narodowe Forum Muzyki.
   
 • 2016.07.07.   XX EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE
   
  Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 20.
  organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest
  pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

  Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku
  do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XX edycji
  konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2015 roku.

  Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii
  betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

  • obiektów budownictwa ogólnego,
  • obiektów budownictwa przemysłowego,
  • obiektów inżynierskich.

  Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

  • oddziały SARP,
  • oddziały PZITB,
  • pracownie, biura projektów,
  • Stowarzyszenie Producentów Betonu.

  Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie winno zawierać:

  1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
  2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 2 stron maszynopisu
      formatu A-4
  3. składu zespołu autorskiego
  4. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
  • 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli);
  • rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, 
  sytuacja,
    po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do Konkursu Polski Cement w Architekturze;
  • dane kontaktowe zgłaszającego.

  Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 3 października
  2016 roku do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu oraz autorach zdjęć
  z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to
  wszyscy współautorzy tego projektu.
   
  Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,
  do dnia 16 września 2016 roku do godz. 16:00.  Pytania należy kierować na adres: sarp@sarp.org.pl
poprzednia następna